02/05/2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, φυσιοθεραπευτική παρέμβαση σε προστατευόμενο από το Ίδρυμα παιδί με Α.Μ 10991, για 6 μήνες συνολικού ποσού 1.200 €