22/06/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για φυσιοθεραπείες σε τρόφιμο του Ιδρύματος με ΑΜ 11000 για 6 μήνες, ποσού 1.200,00 €